Algemene leveringsvoorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer is.

 

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

 

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

 

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.

 

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.

 

Artikel 3: Geheimhouding

 

3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.

 

3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

 

3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

 

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.

 

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

 

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

 

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

 

5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

 

5.3. Als er sprake is van:

 

a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die op-drachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren;

 

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;

 

c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.

 

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

 

5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

 

5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

 

Artikel 6: Levering en risico-overgang

 

6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdracht- gever en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.

 

6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 7: Prijswijziging

 

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 8: Overmacht

 

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

 

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

 

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdracht-nemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

 

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-mogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

 

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

Artikel 9: Omvang van het werk

 

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ont-heffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

 

9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:

 

a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;

 

b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;

 

c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;

 

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

 

e. verticaal en horizontaal transport;

 

Artikel 10: Meerwerk

 

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:

 

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

 

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-stemt met de werkelijkheid;

 

c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

 

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 11: Uitvoering van het werk

 

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

 

a. gas, water, elektriciteit en internet;

 

b. verwarming;

 

c. afsluitbare droge opslagruimte;

 

d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

 

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

 

11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is op-drachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

 

Artikel 12: Oplevering van het werk

 

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

 

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

 

b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

 

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;

 

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

 

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te komen.

 

13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

 

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde op-drachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

 

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;

 

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

 

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

 

13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

 

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

 

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

 

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdracht-nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

 

14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeen-gekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.

 

14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.

 

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

 

14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.

 

14.6 Voor rekening van opdrachtgever komen:

 

a. alle transport- of verzendkosten;

 

b. kosten voor demontage en montage;

 

c. reis- en verblijfkosten en reisuren.

 

14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

 

− normale slijtage;

 

− onoordeelkundig gebruik;

 

− niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

 

− installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;

 

− gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

 

− gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

 

b. Geen garantie wordt gegeven op:

 

− geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van

 

levering;

 

− het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;

 

− onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

 

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van over-eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdracht-gever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

 

Artikel 15: Klachtplicht

 

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

 

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

 

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

 

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uit-voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.

 

16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

 

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

 

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete ver-schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 17: Betaling

 

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

 

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.

 

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdracht-nemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdracht-nemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

 

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:

 

a. een betalingstermijn is overschreden;

 

b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;

 

c. het faillissement of de surseance van betaling van op-drachtgever is aangevraagd;

 

d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

 

e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli-quideerd;

 

f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.

 

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is op-drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is op-drachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

 

17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdracht-gever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

 

over de eerste € 3.000,- 15%

 

over het meerdere tot € 6.000,- 10%

 

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

 

over het meerdere tot € 60.000,- 5%

 

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

 

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 18: Zekerheden

 

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

 

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

 

a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met opdrachtnemer;

 

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

 

18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

 

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

 

19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.

 

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.

 

19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

 

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart op-drachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

 

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

 

21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

 

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 

22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

 


AANVULLENDE VOORWAARDEN LEVERANCIERS

  1.  Geen aanvullende kosten zullen geaccepteerd worden tenzij aangeboden en schriftelijk bevestigd.

  2. In navolging van SOLAS reglement II-I/35, richtlijn voor onderhoud en monitoring van asbesttoepassingen aan boord en IMO MSC.1/Circ. 1374 en 1379 dienen alle materialen, producten en componenten geleverd door uw bedrijf vrij van asbest zijn.

 

ALGEMEEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.     Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die deze inkoopvoorwaarden hanteert. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtnemer. In deze voorwaarden wordt onder ‘het werk’ tevens verstaan het verrichten van diensten.

1.2.     De artikelen 1 tot en met 16 van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan opdrachtgever gedane aanbiedingen en met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Hebben die aanbiedingen of overeenkomsten betrekking op (onder)aanneming van werk en/of het verrichten van diensten dan zijn daarnaast de artikelen 17 tot en met 22 van deze voorwaarden van toepassing.

1.3.     Eventuele afwijkingen van deze algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4.     Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 2: Kosten aanbiedingen

Eventuele kosten, verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven waaronder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d. door of namens opdrachtnemer gemaakt, worden door opdrachtgever niet vergoed.

 

Artikel 3: Levertijd en boete

3.1.     De overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode zijn fataal. Opdrachtnemer is door overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode van rechtswege in verzuim. Zodra opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk bericht aan opdrachtgever.

3.2.     Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals bedoeld in artikel 3.1.

3.3.     Voor elke dag vertraging in de (op)levering verbeurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een direct opeisbare boete van PERCENTAGE % van het totale orderbedrag met een minimum van € BEDRAG tot een maximum van PERCENTAGE % van het totale orderbedrag.

3.4.     De in artikel 3.3 genoemde boete kan naast vervangende en aanvullende schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Opdrachtgever heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1.     De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering Franco op de overeengekomen plaats, “Delivered Duty Paid”, conform Incoterms 2010. Alle prijzen zijn vast, exclusief BTW, inclusief deugdelijke verpakking.

4.2.     Prijsstijgingen zijn en blijven voor rekening van opdrachtnemer, ook na het tot stand komen van de overeenkomst. Dit ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan.

 

Artikel 5: Risico-overgang

5.1.     Levering geschiedt Franco op de overeengekomen plaats, “Delivered Duty Paid”, conform Incoterms 2010.

5.2.     Als de prijzen 'af fabriek' zijn overeengekomen en opdrachtnemer toch voor het transport zorgdraagt of zorg laat dragen, komt het risico van laden en transport voor rekening van opdrachtnemer.

5.3.     Als de zaken door of namens opdrachtgever worden afgehaald, dient opdrachtnemer hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Inspectie en keuring

6.1.     Opdrachtgever, zijn principaal en de directie van het werk, hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken en/of het (in uitvoering zijnde) werk te inspecteren of te keuren. In dat geval zal opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd.

6.2      De kosten van de in artikel 6.1 genoemde keuring komen voor rekening van opdrachtnemer, als deze zaken/het werk door opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze voorwaarden, de overeenkomst of de wet.

 

Artikel 7: Afkeuring

7.1.     Als de door opdrachtnemer geleverde zaken dan wel het geleverde werk niet aan de in de opdracht en/of specificatie omschreven eisen voldoen, heeft opdrachtgever het recht deze af te keuren. Inontvangstneming van de zaken dan wel betaling van de zaken of het werk, houdt geen aanvaarding daarvan in. Ongeacht eventuele goedkeuring blijven de zaken en het werk voor rekening en risico van opdrachtnemer.

7.2.     Als opdrachtgever de geleverde zaken en/of het werk afkeurt, is opdrachtnemer verplicht om binnen een door opdrachtgever vast te stellen termijn:

          -     zorg te dragen voor kosteloos herstel of, zulks ter keuze van opdrachtgever;

          -     zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de zaken en/of het werk alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te (doen) verrichten.

7.3.     Als opdrachtnemer niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar tevredenheid van opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting genoemd in artikel 7.2, is opdrachtgever gerechtigd voor rekening van opdrachtnemer de in artikel 7.2 genoemde werkzaamheden zelf of door een derde uit te (laten) voeren. Opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.

 

Artikel 8: Rechten van intellectuele eigendom

8.1.     Onder ‘Intellectuele eigendomsrechten’ worden onder andere verstaan auteursrechten, databankrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, dan wel het recht om deze Intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen door aanvraag, depot, registratie, of anderszins.

8.2.     ‘Intellectuele eigendomsrechten op het werk’ zijn alle Intellectuele eigendomsrechten die rusten op het werk, op de zaken en op de hulpmiddelen zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, tot stand gebracht bij of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

8.3.     Alle Intellectuele eigendomsrechten op het werk komen toe aan opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt deze rechten voor zover mogelijk reeds nu voor alsdan over aan opdrachtgever en zal op eerste verzoek van opdrachtgever eventueel voor de overdracht benodigde aanvullende handelingen onverwijld verrichten.

8.4      Voor (de overdracht van) de Intellectuele eigendomsrechten op het werk is opdrachtgever geen vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd.

8.5.     Opdrachtnemer doet afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25, lid 1 onder a van de Auteurswet. Voor zover het wijzigingen in het werk, de zaken of de benaming daarvan betreft doet opdrachtnemer bovendien afstand van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25, lid 1 onder b en c van de Auteurswet. Opdrachtnemer zal zich niet beroepen op de in artikel 25 lid 4 van de Auteurswet verleende bevoegdheid.

8.6.     Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de door hem aan opdrachtgever te leveren zaken, te verrichten werkzaamheden en de Intellectuele eigendomsrechten op het werk geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder ook rechten van Intellectuele eigendom, en vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken uit dien hoofde. Opdrachtnemer zal opdrachtgever alle schade vergoeden, die het gevolg is van enige inbreuk.

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1.     Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten etc. door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschaft, alsmede knowhow waarvan opdrachtnemer via opdrachtgever kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtnemer worden gebruikt voor enig ander doel dan ter nakoming van zijn uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen.

9.2.     De in artikel 9.1 genoemde gegevens zullen door opdrachtnemer niet openbaar worden gemaakt, of vermenigvuldigd, tenzij na schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Als opdrachtnemer de aan hem verstrekte geheime informatie ter uitvoering van de overeenkomst dient te verstrekken aan zijn medewerkers, is opdrachtnemer verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers zich verenigen met de geheimhoudingsplicht uit deze overeenkomst, alvorens deze kennis nemen van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie.

9.3.     Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst de in artikel 9.1 bedoelde gegevens aan (een) derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht hij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.

9.4.     Opdrachtnemer is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van PERCENTAGE % van het totale orderbedrag met een minimum van € BEDRAG, indien hij één of meer van de bovenstaande verplichtingen schendt

9.5.     De in artikel 9.4 genoemde boete kan worden gevorderd naast vervangende en aanvullende schadevergoeding op grond van de wet. Opdrachtgever heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.

 

Artikel 10: Non-concurrentie

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal opdrachtnemer zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal die verband houden met het werk.

 

Artikel 11: Hulpmiddelen

11.1.   Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door opdrachtgever voor de uitvoering van een overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld of die opdrachtnemer speciaal in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever heeft gemaakt of heeft laten maken, blijven of worden onder alle omstandigheden eigendom van opdrachtgever, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald.

11.2.   Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek aan opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld dan wel aan opdrachtgever te worden geretourneerd.

11.3.   Zolang opdrachtnemer de hulpmiddelen onder zich heeft, dient opdrachtnemer deze te voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal derden die zich op deze hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van opdrachtgever wijzen.

11.4.   Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, zal opdrachtnemer de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken voor het verrichten van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever en deze niet aan derden tonen, tenzij opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Opdrachtnemer draagt het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1    Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, ontstaan door een tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer, diens ondergeschikten of diens hulppersonen. Hieronder is mede begrepen alle schade, die ontstaat door de aanwezigheid en/of het gebruik van zaken die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.

12.2.   Opdrachtnemer zal opdrachtgever geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld.

 

Artikel 13: Verzekering

Opdrachtnemer zal desgevraagd en naar genoegen van opdrachtgever aantonen dat hij, op eigen kosten, zorg heeft gedragen voor een voldoende verzekering, die de eventuele schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen en nalatigheden van de opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden dekt.

 

Artikel 14: Garantie

14.1.   Opdrachtnemer garandeert voor een periode van AANTAL maanden na ingebruikname, tenzij anders overeengekomen, dat de (op)geleverde zaken en het werk van goede kwaliteit zijn, vrij van constructie-, materiaal- en fabricagefouten en dat zij aan de overeenkomst beantwoorden. In het geval de (op)geleverde zaken dan wel het werk niet binnen AANTAL maanden na (op)levering in gebruik zijn genomen, geldt de garantie voor een periode van AANTAL maanden na (op)levering.

14.2.   Opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken en/of het werk gedurende de garantieperiode vertonen, onverwijld en in overleg met opdrachtgever herstellen ofwel, zulks ter keuze van opdrachtgever, de gebrekkige zaken of (delen van) het werk vervangen.

14.3.   Opdrachtnemer draagt alle kosten die zijn verbonden aan het herstel van het gebrek, of de vervanging van de zaken en/of het werk. Daaronder worden ook begrepen de kosten voor de ingebruikstelling van de zaken en/of het werk na genoemd herstel of vervanging. Als de zaken en/of het werk tot een groter object behoren, komen ook de kosten voor ingebruikstelling van dat grotere object voor rekening van opdrachtnemer.

14.4    Indien opdrachtnemer in gebreke blijft aan zijn in dit artikel opgenomen garantieverplichting te voldoen, heeft opdrachtgever het recht voor rekening en risico van opdrachtnemer de garantiewerkzaamheden zelf te verrichten of door derden te doen verrichten. Opdrachtgever mag de aldus gemaakte kosten met aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen verrekenen.

 

Artikel 15: Betaling

15.1.   Betaling vindt zoveel mogelijk plaats binnen de overeengekomen betalingstermijn, tenzij door opdrachtgever na ontvangst van de zaken ‑ waaronder de bijbehorende documenten - wordt gereclameerd over de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde.

15.2.   Bij vooruitbetaling dan wel termijnbetaling heeft opdrachtgever het recht van opdrachtnemer te verlangen dat hij een naar opdrachtgevers oordeel voldoende zekerheid voor nakoming verstrekt. Als opdrachtnemer hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtnemer te verhalen.

15.3.   Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot verrekening, van hetgeen partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben.

15.4.   Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, aan opdrachtnemer te betalen door storting op diens G-rekening dan wel in het depot dat de Ontvanger voor opdrachtnemer houdt.

15.5.   Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonheffing van de (onder)aanneemsom in te houden en namens opdrachtnemer rechtstreeks aan de Ontvanger te voldoen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1.   Het Nederlands recht is van toepassing.

16.2.   Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

16.3.   Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtgever mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

16.4.   Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

(ONDER)AANNEMING/DIENSTEN

Artikel 17: Cessieverbod/Pandverbod

Het is opdrachtnemer verboden om zijn uit de overeenkomst jegens opdrachtgever voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van opdrachtgever te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

 

Artikel 18: Verplichtingen opdrachtnemer

18.1.   De opdrachtnemer dient:

a.       te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij het betrok.ken Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), voor zover het instituut deze verstrekt. Opdrachtnemer dient dit inschrijvingsbewijs desgevraagd aan opdrachtnemer te tonen;

b.       desgevraagd een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan opdrachtgever te verstrekken;

c.       opdrachtgever een staat van alle op het werk in te zetten werknemers alsmede van iedere werknemer eenmalig (alvorens deze aanvangt met zijn werkzaamheden) een kopie van een geldig legitimatiebewijs en desgevraagd loonstaten te overhandigen;

d.       opdrachtgever een mandagenregister te overhandigen, welke per werknemer van opdrachtnemer naam, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum en aantal gewerkte uren per datum vermeldt;

e.       alle verplichtingen jegens de door opdrachtnemer te werk gestelde werknemers strikt na te komen;

f.        alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven;

g.       periodiek automatisch een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting en premies te verstrekken, zoals bedoeld in de in het kader van de Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en);

h.       desgevraagd weekrapporten op te maken volgens een door opdrachtgever goedgekeurd model en deze ingevulde en ondertekende weekrapporten wekelijks voor akkoord aan opdrachtgever aan te bieden;

i.        als de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, zijn administratie zodanig inrichten dat daarin terstond of vrijwel terstond de volgende stukken dan wel gegevens kunnen worden teruggevonden:

          -     de overeenkomst of de inhoud daarvan op grond waarvan opdrachtnemer de door hem aan opdrachtgever geleverde prestatie heeft verricht;

          -     de gegevens inzake de nakoming van die overeenkomst met inbegrip van een registratie van de personen die zijn ingezet en van de dagen/uren gedurende welke die personen werkzaamheden hebben verricht;

          -     de betalingen die in verband met de genoemde overeenkomst zijn gedaan;

j.        opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie en/of voor die van zijn principaal;

k.       indien de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, te beschikken over de originele G-rekeningovereenkomst en deze op verzoek van opdrachtgever te tonen, tenzij partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever op grond van artikel 15.4 rechtstreeks in het depot bij de Ontvanger zal storten.

18.2.   Ingeval opdrachtnemer (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit lid 1 zal opdrachtgever eerst tot betaling gehouden zijn, nadat hij de ontbrekende gegevens heeft ontvangen en administratief heeft verwerkt en /of opdrachtnemer zijn eventuele andere verplichtingen is nagekomen.

 

Artikel 19: Organisatie van het werk

19.1.   De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

19.2.   Opdrachtgever heeft de bevoegdheid werknemers van opdrachtnemer de toegang tot het werk te ontzeggen dan wel deze te (laten) verwijderen, bijvoorbeeld wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc., zonder verdere vergoeding van de eventuele schade die opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.

19.3.   De werk- en rusttijden op het werk en de algemeen of ter plaatse van het werk erkende, door overheid, of krachtens CAO voorgeschreven rust-, feest-, vakantie- of andere vrije dagen, gelden ook voor opdrachtnemer en zijn personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtnemer zal niet op opdrachtgever verhaald kunnen worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking of andere oorzaken bij opdrachtgever of bij derden niet van de diensten van opdrachtnemer gebruik gemaakt kan worden.

19.4.   Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtnemer vanaf aanvang van de werkzaamheden tot en met de oplevering ervoor zorg te dragen dat er een vaste voorman op het werk aanwezig is, waarmee zowel organisatorische als technische afspraken kunnen worden gemaakt. Zijn naam dient bekend te zijn bij de door opdrachtgever aangewezen personen of instanties.

19.5.   Opdrachtnemer dient zijn werknemers te voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en op het (juiste) gebruik daarvan toe te zien. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer.

19.6.   Alle benodigde verzekeringen alsmede het eigen risico van een eventueel voor het werk afgesloten CAR polis zijn voor rekening van opdrachtnemer.

19.7.   Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een dusdanige personeelsbezetting dat de uitvoering van de werkzaamheden volledig is aangepast aan de door opdrachtgever vastgestelde planning en dient zodanig te zijn dat andere werkzaamheden niet stagneren. In geval opdrachtgever de planning/voortgang wijzigt is opdrachtnemer gehouden zich hieraan aan te passen. Wijzigingen in de personeelsbezetting zijn alleen toegestaan na toestemming van opdrachtgever.

19.8.   Zoals door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is voorgeschreven, is opdrachtnemer gehouden ervoor te zorgen dat het door hem ingebrachte WAM-plichtige werkmateriaal is verzekerd. Met betrekking tot het door opdrachtnemer ingehuurde WAM-plichtige werkmaterieel, dient opdrachtnemer zich ervan te overtuigen dat het voldoet aan de hiervoor genoemde verzekeringsplicht. Daarnaast dient opdrachtnemer ook een adequate verzekering te hebben afgesloten voor het werkrisico van het door hem ingebrachte WAM-plichtige werkmaterieel.

19.9.   Ten aanzien van kabels, leidingen en andere boven- en ondergrondse eigendommen van derden blijft opdrachtnemer te allen tijde verplicht voor lokalisering van de ligging zorg te dragen. Opdrachtnemer dient opdrachtgever onverwijld van een eventuele schade in kennis te stellen.

19.10.  Benodigd materiaal zoals steigers, hoogwerkers, hijsmiddelen en klein materiaal waaronder begrepen handgereedschappen, meetmiddelen, rolsteigers, ladders en trapjes etc., worden door opdrachtnemer verzorgd en zijn in de totaalprijs inbegrepen.

19.11.  Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan reeds gereed gekomen onderdelen van het werk, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk etc. moet opdrachtnemer beschermende maatregelen nemen om beschadiging en /of vervuiling te voorkomen. Na of tijdens het werk geconstateerde beschadiging en/of vervuiling wordt geacht door opdrachtnemer te zijn veroorzaakt.

19.12.  Na beëindiging van de werkzaamheden dient opdrachtnemer het werk bezemschoon op te leveren en de bouwplaats schoon achter te laten.

 

Artikel 20: Facturering

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 18.2, zal de opdrachtgever een factuur slechts voor betaling goedkeuren zodra het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd en daarnaast de factuur beantwoordt aan de daarvoor geldende formele vereisten als genoemd in artikel 20.2.

 

De factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting. De opdrachtnemer dient in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

-    de datum van uitreiking;

-    een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd;

-    de naam en adres van opdrachtgever;

-    de naam en adres van opdrachtnemer;

-    het nummer van de overeenkomst;

-    het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;

-    het tijdvak en de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;

-    het aantal gewerkte manuren, de omvang van de loonkosten en (separaat) het percentage  loonheffingen van het loonbedrag, als de Ketenaansprakelijkheid van toepassing is;

-    een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting;

-    het BTW-identificatienummer van de ondernemer die de levering of de dienst heeft verricht;

-    het BTW-identificatienummer opdrachtgever als de BTW-afdracht naar opdrachtgever is verlegd;

-    de factuurbedragen, gesplitst voor elk tarief en vervolgens onderverdeeld in eenheidsprijs en eventuele toegepaste kortingen.

 

Artikel 21: Wetten en voorschriften

21.1    Opdrachtnemer dient alle geldende wet- en regelgeving voorschriften, voorwaarden en bepalingen na te leven, alsmede alle voorschriften en voorwaarden die uit hoofde van de door opdrachtgever met zijn opdrachtgever gesloten overeenkomst op deze werkzaamheden toepasselijk zijn.

21.2.   Opdrachtnemer zal voor eigen rekening zorg dragen voor eventueel in verband met de te verrichten levering en de uitvoering van het door hem aangenomen werk vereiste vergunningen en te treffen veiligheidsmaatregelen.

 

Artikel 22: Uitvoering door derden

22.1.   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever, mag opdrachtnemer de opdracht, of enig deel daarvan, dan wel de uitvoering daarvan niet aan een derde overdragen of uitbesteden.

22.2.   Wanneer opdrachtnemer het werk, of een gedeelte daarvan opdraagt aan een derde, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijke overeenkomst op te stellen. De voorwaarden van die overeenkomst dienen overeen te stemmen met de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de werkzaamheden gesloten overeenkomst, waarbij opdrachtnemer en de derde mutatis mutandis de (rechts)positie innemen van respectievelijk opdrachtgever en opdrachtnemer.

22.3.   Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens opdrachtgever heeft.

22.4.   Onverminderd het bepaalde in de artikelen 22.1, 22.2 en 22.3 is opdrachtnemer niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Bij uitbesteding van het werk dan wel inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften uit de Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 na te leven.